UW DORMERSPECIALIST

Specialist in boren, frezen & draadsnijden

Onze producten

Gereedschap outlet!


 

Meest verkocht
01.Metaalboor Dormer A108 1,00mm HSS
02.Metaalboor Dormer A100 0,80mm HSS
03.Metaalboor Dormer A002 5,00mm HSS TiN
04.Metaalboor Dormer A100 1,20mm HSS
05.Metaalboor Dormer A100 0,5mm HSS
06.Metaalboor Dormer A002 3,00mm HSS TiN
07.Metaalboor Dormer A108 1,5mm HSS
08.Metaalboor Dormer A108 2,50mm HSS
09.Metaalboor Dormer A002 4,00mm HSS TiN
10.Metaalboor Dormer A002 2,50mm HSS TiN

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 • Consument: natuurlijk persoon die producten van uwdormerspecialist.nl koopt voor prive-gebruik.
 • Klant: natuurlijke of rechtspersoon die producten van uwdormerspecialist.nl koopt.
 • Internetsite: de website www.Uwdormerspecialist.nl.
 • Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, exclusief BTW.
 • Producten: zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover uwdormerspecialist.nl verbindt.
 • Uwdormerspecialist.nl: Leeuwarden Onroerend Goed B.V. statutair gevestigd te (8447 GK) Heerenveen, Kuper 2, KvK Noord Nederland nr. 01047938 (correspondentieadres: Postbus 405, 8440 AK Heerenveen of info@Uwdormerspecialist.nl)

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst 

 • Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de klant om de producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.
 • Uwdormerspecialist.nl aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.
 • Offertes van uwdormerspecialist.nl zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.
 • Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Uwdormerspecialist.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.
 • Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 3. Kosten en prijswijzigingen 

 • De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld.
 • Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Uwdormerspecialist.nl in de prijs van de producten worden doorberekend.

 4. Betaling

 • Klanten die producten bestellen bij Uwdormerspecialist.nl betalen voorafgaand aan de leverleveringen van de producten.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling door de klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
 • Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Uwdormerspecialist.nl als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Uwdormerspecialist.nl bevoegd de levering van nadere bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten.
 • Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.
 • Aan de getoonde prijzen in deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Levering en leveringstijd

 •  Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats.
 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Uwdormerspecialist.nl ernaar om bestellingen binnen 24 uur te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een produkt dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Uwdormerspecialist.nl zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
 • Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de klant.
 • Uwdormerspecialist.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

6. Eigendom en risico 

 • De eigendom van producten gaat over op het moment dat Uwdormerspecialist.nl volledige betaling ontvangt. De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

7. Afwijzen en bedenktijd 

 • Niet-consumenten mogen producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomene binnen 7 dagen na aflevering. Onze 14 dagen niet-goed-geld-terug garantie is een verlenging van deze termijn tot 14 dagen na aankoop. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. Het product dient onder overlegging van de originele faktuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd.
 • Consumenten mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Uwdormerspecialist.nl mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. De prijs en eventuele andere door de consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.
 • Alle rechten in verband met gebreken van een product vervallen indien de klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Uwdormerspecialist.nl heeft meegedeeld.
 • Deze bepaling tast de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten niet aan.

8. Overmacht

In geval van overmacht is uwdormerspecialist.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatie-systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Persoonsgegevens 

Uwdormerspecialist.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreide privacy policy.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgelijke rechter te Heerenveen is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Fouten en wijzigingen voorbehouden


Aanmelden nieuwsbrief, klik hier

Informatie
Over ons
Bestellen & Betalen
Bezorging en Levertijd
Garantie & Service
Retourneren
Ons team
Onze webshops
Privacy statement
Nieuwe producten Meer
Metaalboor Dormer A100 6,75mm HSS
Metaalboor Dormer A100 6,75mm HSS
€3,15